مدیریت امور آموزشی

 • امکان مشاهده برنامه درسی کليه نيم سال ها شامل
  • کد و نام درس، کد گروه درسی، تعداد واحد، ساعات تشکيل کلاس، ساعت و تاريخ امتحان و...
  • امکان مشاهده ليست داشجويان کلاس
 • ارائه برنامه هفتگی هر يک از نيم سال های تحصيلی مرتبط با استاد
 • ارائه نمرات مختلف برای هر درس به دانشجويان به همراه توضيحات لازم برای هر دانشجو و يا کليه ليست و نيز تعيين مهلت اعتراض برای دانشجويان
  • امتحان ميان ترم
  • پروژه
  • کار کلاسی
  • امتحان پايانی
  • نمره قطعی
 • دريافت اعتراضات رسيده از طرف دانشجويان، و ارائه پاسخ و تغيير نمره احتمالی به دانشجو
 • امکان تعريف آزمون چندگزينه ای برای دانشجويان هر درس با تاريخ، ساعت و زمان مشخص جهت برگزاری آزمون
 • امکان تعريف تمرين برای دانشجويان هر درس، با تعيين بازه زمانی مجاز به پاسخ دهی و دريافت و ارائه نمرات به صورت برخط
 • مشاهده نتایج ارزشیابی دانش جویان پس از اعلام نمرات قطعی
 • امکان ارزشیابی اساتید از یکدیگر

مدیریت امور شغلی و ارتباط

 • پيگيری امور استخدامی و قراردادی برای کليه اساتيد، اعم از: اعضای هيات علمی، مدرسين، اساتيد حق التدريس و...
 • مدیریت امور ارتقاء
  • دریافت اخطار به منظور پر کردن فرم های ارتقا
  • تکمیل فرم های مربوط به ارتقا متناسب با آخرین فرمهای مصوب وزارت علوم
  • پی گیری روند ارتقاء به صورت برخط
 • مديريت طرح ها و پروژه های پژوهشی اساتيد
 • امکان ارسال نامه به: کليه دانشجويان، اساتيد و کارکنان دانشگاه به صورت فردی و گروهی، مانند: دانشجويان يک يا چند درس خاص استاد، دانشجويان و يا اساتيد يک يا چند گروه آموزشی يا دانشکده و...
 • امکان تغيير مشخصات شخصی مجاز
 • اختصاص يک وب سايت شخصی به هر يک از اساتيد دانشگاه، اعم از: اعضای هيات علمی، مدرسين، اساتيد حق التدريس و...
 • مدیریت رزومه
 • امکان ثبت برنامه کاری اساتید و ارائه برنامه کاری هفتگی برای اطلاع دانشجویان و مدیران