مدیریتی یکپارچه بر تمام اطلاعات
نرم افزار آموزش دانشگاهی روزنه می تواند به عنوان بستر یکپارچه نرم افزاری دانشگاه به ارائه سرویس به نرم افزار های دیگر بپردازد. با توجه به این امر که اطلاعات آموزشی اساس و پایه اطلاعات دانشگاه را تشکیل می دهند، استفاده آسان و بهینه از این اطلاعات برای نرم افزار های کاربردی دیگر مانند اتوماسیون اداری، اتوماسیون تغذیه و... امری مهم است.
راهکار یکپارچه روزنه، امکان اتصال نرم افزار های مختلف را فراهم آورده و ایجاد سازمان الکترونیکی را در دانشگاه به صورت کامل محقق می سازد.
شمای کلی نرم افزار