انبار داری ابری روزنه

امکانات

 • تاثير بلا درنگ عمليات انبار در گزارش هاي سيستم مالي روزنه
 • استفاده از ساختار حسابها و تفصيلي هاي سيستم در عمليات انبار
 • امكان تفكيك عمليات تعدادى و ريالى انبار
 • ساختار درختى و قابل انعطاف كالاها با امكان طبقه بندى كالاها در سطوح نا محدود
 • امكان استفاده از کدینگ با تعداد ارقام نا محدود براى هر سطح كالا
 • تعريف انبارها در يك ساختار فهرستى
 • امكان اختصاص تفصيلى به هر انبار
 • امکان ثبت عملیات کالا بر اساس تمام واحد های شمارش
 • امكان اعمال محدوديت براى كاربران در استفاده از انبارها در هنگام تنظيم برگه
 • امكان تخصيص يك كالا به چندین انبار و تعيين محل كالا در هر انبار
 • امكان تعيين بهاى استاندارد كالاها
 • امكان تخصيص چندين واحد فرعى به يك كالا با ضريب تبديل به واحد اصلى
 • امكان تعيين حداقل موجودى، نقطه سفارش، مقدار بهينه سفارش و حد اكثر موجودی (براى يك كالا (به منظور كنترل و گزارش گيری
 • امكان درج مشخصاتى از قبيل شماره فنى، شرح، بهاى نرمال براى يك كالا
 • امكان تعريف مجموعه كالاها به همراه تعداد پيش فرض براى هر كالا براى تسهيل تنظيم برگه هاى انبار يا اخذ گزارش
 • امكان تغيير تعداد ارقام كد كالاها، مراكز مصرف يا تامين كالاها و انبارها حتى بعد از درج رخدادهاى انبار
 • تعريف الگوى عمليات مالى در ساختار فهرستى به همراه اختصاص روش قيمت گذارى و شناسايى ويژه، تعيين استاندارد FIFO و ميانگين
 • تعريف حساب و تفصيلى هاى اصلى براى الگوى عمليات مالى حاوى حساب و تفصيلى هاى مربوط به موجودى، انحراف خريد و انحراف نرخ مصرف و همچنين امكان تعريف آنها به تفكيك انبار
 • تعريف قوانين طرف حساب براى الگوى عمليات مالى حاوى حساب و تفصيلى هاى مورد نظر بر حسب شرايط رخدادها، مراكز مصرف يا تامين كالا و انبارها
 • امكان تعريف قوانين، شرح رخدادهاى انبار براى انواع رخداد گونه هوشمند، شرح استاندارد حسابدارى
 • امكان تعريف انواع برگه هاى ورود، خروج و انواع برگه هاى درخواست
 • تنظيم عمليات انبار در قالب برگه هاى انبار
 • طراحى سيستم به گونه اى كه هر برگه انبار همزمان يك سند انبار است
 • نگهدارى سيستماتيك ارتباط رخدادهاى برگشت، اصلاح بها و تعديل با رخداد مرجع
 • ابزارهاى تعيين خودكار بچ و تعيين خودكار مرجع شناسايى ويژه در برگه هاى خروج
 • امكان درج طرف حساب عمومى و طرف حساب اختصاصى براى تمام برگه هاى انبار و امكان درج طرف حساب آزاد براى برگه هاى ورود و اصلاح بهاى وارده
 • تاييد اسناد انبار و نسبت دادن شماره سريال سند حسابداري به يك يا چند سند
 • امكان نمايش عمليات انبار منعكس شده در اسناد حسابداري به صورت سند انبار
 • تنظيم خودكار برگه موجودى انتهاى دوره
 • تنظيم خودکار برگه موجودى ابتداى دوره از روى برگه موجودى انتهاى دوره سال قبل
 • تنظيم خودکار سند حسابدارى انتقال مانده حسابها

انبار گردانی

 • تعریف روش های انبار گردانی به صورت تک دو و سه شمارشی
 • ارائه لیست شمارش دوم و سوم بر اساس قوانین تعریف شده به صورت اتوماتیک
 • تعریف برگه های مختلف انبار گردانی جهت سهولت در شمارش
 • چاپ تگ های انبار گردانی از روی برگه های ایجاد شده
 • چاپ تگ های خالی انبار گردانی
 • ثبت شمارش هر مرحله و دریافت مغایرت
 • ثبت سند انبار گردانی به صورت اتوماتیک

گزارشات

 • امكان اخذ گزارش از اطلاعات انبار به تنهايي
 • ارائه خلاصه اطلاعات كالا و خلاصه اطلاعات مركز مصرف يا تامين كالا
 • ارائه گزارش فهرست برگه ها و رخدادهاى درخواست
 • امكان پردازش ويژه ابتداى دوره و انتهاى دوره درگزارش هاي انبار
 • ارائه تمامي گزارش هاي استاندارد سيستم براي كالاها (عمليات، خلاصه عمليات و گردش موجودى)
 • ارائه کاردکس کالا بر اساس تمام واحد های شمارش کالا
 • ارائه کاردکس پارامتریک و امکان دریافت کاردکس بر اساس هر پارامتر به صورت تک و تررکیبی
 • ارائه گزارش بهای تمام شدهتولید محصولات تبدیل بر اساس مواد اولیه
 • گزارش ارزش آخرین خرید (گزارش ارزش موجودی انبار)
 • گزارش تراز موجودی انبار
 • امكان كنترل حدهاى بحرانى در گزارش گردش و موجودى كالا
 • امكان اخذ سرجمع برحسب مركز، كالا، بچ و در محدوده هاى زمانى در گزارشات عمليات و خلاصه عمليات