بهای تمام شده ابری روزنه

امکانات

 • امکان تعریف مراکز هزینه تولیدی، خدماتی و اداری
 • امکان تعریف نرخ های جذب سربار و دستمزد
 • امکان محاسبه نرخ دستمزد از زیرسیستم حقوق و دستمزد به طور مستقیم
 • امکان تسهیم هزینه سربار مراکز خدماتی به صورت یکطرفه و دو طرفه
 • جدول تسهیم هزینه های ماهانه
 • محاسبه ماهانه بهای تمام شده محصولات و نیمه ساخته ها به روش مرحله ای (ABC)

گزارشات

 • گزارش بهای تمام شده محصولات و نیمه ساخته های هرمرحله
 • گزارش جذب سربار (کل و به تفکیک محصول)
 • گزارش انحرافات بهای تمام شده
 • گزارش انحراف دستمزد
 • گزارش انحراف سربار