بازرگانی ابری روزنه

برترین باشید و برترین بمانید
کنترل و مدیریت فرایند های خرید و فروش با استفاده از سیستم بازرگانی روزنه موجب رشد کارایی سازمان شما در زمینه مدیریت یک پارچه مشتریان و تامین کنندگان می شود.
مدیریت موجودی و نقطه سفارش محصولات و تدوین مهندسی خرید و فروش کالا شما را قادر خواهد ساخت تا به بهترین نحو به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل نمایید.
تدوین سیاست های خرید و فروش
ارائه تخفیف پیشرفته پلکانی
تعریف انواع اضافات و کسورات در فاکتور خرید و فروش
ارائه فرم سفارش کالا و گزارش صورت حساب مشتریان بر روی اینترنت

تدوین سیاست های خرید و فروش

سیاست های خرید و فروش در هر سازمان به صورت منحصر به فرد و با رویکرد سود آوری بیشتر تعریف می شوند و مسلما تبعیت از سیاست های تعریف شده، امری لازم و متضمن پیشرفت سازمان است.
نرم افزار بازرگانی ابری روزنه به شما امکان تعریف سیاست های خرید و فروش سازمان و استفاده از آنها به صورت یک پارچه در تمام عملیات بازرگانی را می دهد. با استفاده از سیستم بازرگانی روزنه می توانید
  • انواع قیمت متناسب با نوع فروش برای هر کالا به صورت مستقل و با تعداد نا محدود ایجاد نمایید
  • قیمت های ایجاد شده را به صورت مستقل به مشتریان اختصاص دهید
  • در هنگام ثبت عملیات فروش، از مانده حساب و اعتبار مشتری به صورت هوشمند با خبر شوید
  • انواع اضافات و کسورات مورد نیاز را برای فاکتور های خرید و فروش تعریف نمایید

تاثیر مستقیم کدینگ حساب در فاکتور

یک پارچگی سیستم مالی ابری روزنه مسیری است دو طرفه بین سیستم حسابداری و سایر سیستم ها. بدین معنا که نه تنها اسناد مربوط به عملیات مالی انجام گرفته در سایر سیستم ها به صورت اتوماتیک به سیستم حسابداری منتقل می شود بلکه تغییر کدینگ حساب در سیستم حسابداری، تاثیر مستقیم بر روی فرم های سایر سیستم ها دارد.
به عنوان مثال، اگر حساب تعریف شده در الگوی سند فاکتور حساب «حساب های دریافتنی تجاری» باشد، مسلما تفصیلی سطح اول این حساب، مشتری (اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی) خواهد بود. در صورت نیاز به ثبت پروژه و قرارداد مربوط به مشتری در فاکتور و دریافت گزارش فاکتور بر روی پروژه و قرارداد مشتریريا، تنها کافیست تفصیلی دوم و سوم را به پروژه و قرارداد اختصاص دهیم. با انجام این عمل، فیلد های پروژه و قرارداد در فاکتور کنار فیلد مشتری ظاهر شده و امکان انتخاب خواهند داشت.